เช็คเครดิตบูโร
การกู้เงิน t

เช็คเครดิตบูโร 2 วิธี

85 / 100

เช็คเครดิตบูโร

 

เช็คเครดิตบูโร

เช็คเครดิตบูโรได้ที่ไหน?

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของบริษัท สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. กรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง

ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร เลขที่ 63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 2 ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
ผู้ประกอบการเตรียมแสดงหลักฐานต่างๆ ได้แก่
– สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตรา ของนิติบุคคล (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ ผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง (นำตัวจริงมาแสดงด้วย)
– ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ผู้ประกอบการกรอกรายละเอียดแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตนิติบุคคล พร้อมลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำนาจ ประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังนี้
– สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตรา ของนิติบุคคล (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
– ชำระค่าบริการตรวจข้อมูลเครดิต เป็นแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) สั่งจ่าย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด ตามอัตราค่าบริการที่ท่านเลือก ในแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

จัดส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึง

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด
ส่วนบริการตรวจเครดิตบูโร
เลขที่ 63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่
ชั้น 2 อาคาร 2 ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320

หลังจากนั้น บริษัทเครดิตบูโร จะส่งรายงานข้อมูลเครดิตให้แก่ผู้ประกอบการ ตามที่อยู่ ซึ่งระบุไว้ในหนังสือรับรองของนิติบุคคล เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด Call Center 0 2643 1250 www.ncb.co.th

แนะนำ LINK      ติดแบล็กลิสต์ ทำอย่างไร

 

คลิกดู   โรงพิมพ์ JR

โรงพิมพ์ เจอาร์

 

 

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0