อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป
ทำบุญ t

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป 17 ข้อ มหากุศล

83 / 100

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป มงคลชีวิต สถิตย์ไปทุกชาติภพ

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป

การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน (การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก การสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวย ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต” แปลว่า “การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก” การสร้างพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสสติในกรรมฐาน ๔๐ กอง ท่านบอกว่ากำลังของพุทธานุสสติเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุด ง่ายกว่ากองอื่นก็เห็นจะจริง

การสร้างพระพุทธรูปมีอานิสงส์มากมายหลายประการ เหลือที่จะนับจะประมาณได้ จะขอยกมาแสดงไว้ในที่นี้แต่พอเป็นตัวอย่าง หรือพอเป็นแนวทางเท่านั้นคือ

1 ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง อันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็น ตถาคตโพธิศรัทธา
2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็น ทานบารมี
3. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จสมบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความตามอนุสรณ์ ถึงพระพุทธคุณทั้งตนเองด้วย ทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระพุทธปฏิมา
4. ปิดอบายภูมิ และส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันทีในสมัยกาลมรณะแล้ว หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นปรากฏให้จิตก่อนจุติ
5. อกุศลกรรมจากชาติปางก่อนหรือในอดีตชาติ จากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง
6. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย
7. เจ้ากรรมนายเวร จากอดีตชาติปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกเว้นการจองเวร หนี้เวรจะได้สลายพ้นภัยจากทะเลทุกข์
8. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะพ้นไป
9. เหล่ายักษ์ ผีรากษส ไม่อาจเป็นภัย
10. จิตใจสงบปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนาเป็นมงคล
11. วิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่
12. บุตรจะเฉลียวฉลาดเจริญรุ่งเรืองและเป็นคนดี
13. ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
14. คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี คนทุกข์หายเข็น สตรีจะได้เกิดเป็นชาย
15. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่ บุญเกื้อหนุน ปัญญาเลิศล้ำบุญกุศลเรืองรอง
16. วิญญาณทุกข์ของบรรพบุรุษ จะพ้นจากถูกทรมาน ไปสู่คติ
17. สิ่งที่สร้างจะเกิดเป็นกุศลจิตแกทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังพระธรรมจากพระอริยะเจ้า ปัญญาในธรรมแก้กล้า สามารถได้อภิญญาได้สำเร็จโพธิญาณ

ขอบคุณบทความดีดีจาก   sanook.com

แนะนำบทความ    12 วิธีสร้างบูญบารมี

คลิกดู        พิมพ์ซองจดหมาย

โรงพิมพ์ เจอาร์

rongpimjr.com

+1
6
+1
3
+1
1
+1
2
+1
0
+1
1
+1
0