สินค้าสูญหาย
ภาษี t

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้าสูญหาย

87 / 100

สินค้าสูญหาย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้าสูญหาย

ข้อหารือกรมสรรพากร เลขที่หนังสือ : กค 0706/34060

วันที่ 5 เมษายน 2549  เลขตู้ : 69/34060

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้าของบริษัทฯ สูญหาย

ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 ตรี มาตรา 77/1 และมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ : บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อมา ขายไป เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2549 สินค้าของบริษัทฯ บางส่วนถูกโจรกรรมไป บริษัทฯ ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ จึงขอทราบว่า

    1. กรณีสินค้าของบริษัทฯ สูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรมไปถือเป็นผลเสียหายที่บริษัทฯ มีสิทธินำมูลค่าสินค้าดังกล่าวมาบันทึกเป็นผลเสียหาย ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้หรือไม่

    2. สินค้าถูกโจรกรรมไป อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

    3. บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีซื้อของสินค้าที่ถูกโจรกรรมไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

แนววินิจฉัย : 

    1. กรณีสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขายสูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรม และบริษัทฯ ได้แจ้งความไว้แล้ว หากสินค้าที่สูญหายดังกล่าวไม่มีการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ ย่อมถือเป็นผลเสียหายเนื่องจากการประกอบกิจการ บริษัทฯ มีสิทธินำมูลค่าต้นทุนของสินค้าทั้งจำนวน ไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทฯ จะต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า สินค้านั้นได้สูญหายจริง

    2. กรณีสินค้าสูญหาย เข้าลักษณะเป็นสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) หรือมาตรา 87 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8)() แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของสินค้าตามราคาตลาดของสินค้าที่สูญหายไปดังกล่าวตามมาตรา 79 และมาตรา 79/3(3) แห่งประมวลรัษฎากร

    3. ภาษีซื้ออันเกิดจากสินค้าที่สูญหายเนื่องจากถูกโจรกรรมไปนั้น เข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ หากไม่ต้องห้ามตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีสิทธินำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรได้

คลิกเพื่อดู

หลักเกณฑ์การตัดสินค้าที่ชำรุด หรือเสื่อมคุณภาพ ออกจากบัญชีทำอย่างไร 

สินค้าส่วนที่ขาด ถือเป็นการขายสินค้าหรือไม่

เรื่องของสต็อคสินค้าที่มีผลต่อภาษี

จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร

โรงพิมพ์ เจอาร์

โรงพิมพ์ JR

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0