วัดชัยสิทธาวาส
วัด t

วัดชัยสิทธาวาส

78 / 100

วัดชัยสิทธาวาส  ศาลพ่อปู่พญายมราช

วัดชัยสิทธาวาส

ศาลพ่อปู่พญายมราช ที่ถนนติวานน์ ได้ถูกไฟไหม้  ศาลพ่อปู่พญายมได้ย้ายมาที่ วัดชัยสิทธาวาส ท่านได้เปลี่ยนองค์ใหม่

ติดตามข่าวคราวได้จาก เว็บ   nanasara.net  นี้

วัดชัยสิทธาวาส ตั้งอยู่ที่ ๕๒ บ้านคลองชาวเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๘๑๕๘๕๖, ๐๒ – ๕๘๑๘๑๔๗

สภาพของวัด
เป็นที่ราบลุ่มริมคลองแม่น้ำเจ้าพระยา

วัดชัยสิทธาวาส

ประวัติวัด
วัดชัยสิทธาวาส ได้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๓๐๐ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมมีนามว่า “วัดป่า” เพราะบริเวณนี้เป็นป่าโดยทั่วไป ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๐๒ เจ้าสัวเขียวได้มาทำการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะให้ดีขึ้นและในสมัยพระอธิการเจิม ยสชาโต เป็นเจ้าอาวาส ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดชัยสิทธาวาส”และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๐๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖.๕๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐

การศึกษา
ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๑ ต่อมาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีด้วย และเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ถาวรวัตถุ
วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๖.๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร เป็นอุโบสถเก่าที่มีศิลปะสวยงามมาก วิหาร ๒ หลัง ศาลาการเปรียญ ๒ หลัง กุฏิสงฆ์ ๘ หลัง หอสวดมนต์ ศาลาท่าน้ำ ๓ หลัง ฌาปนสถาน หอระฆัง กุฏิพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

ปูชนียวัตถุ
พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๑.๕ เมตร สูง ๓.๕ เมตร เนื้อลงรักปิดทอง สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระพุทธรูปปางมารวิชัย ๑ องค์ พระศรีอาริยเมตไตรย์ เจดีย์ ๔ องค์ เจดีย์บรรจุศพของอดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ พระอธิการมะ (สว่าง) บริเวณทิศใต้ของอุโบสถ พ.ศ. ๒๕๕๐


พ่อปู่พญายมราช

พ่อปู่พญายม

หลังจาก ศาลพ่อปู่พญายมราช ที่ถนนติวานน์ ได้ถูกไฟไหม้  ศาลพ่อปู่พญายมได้ย้ายมาที่ วัดชัยสิทธาวาส ท่านได้เปลี่ยนองค์ใหม่ดังในรูป 

ปู่ยมราช

ยม มาจาก คำศัพท์ ยมล (เทวนาครี: ยะมะละ) นั้นเป็นภาษาสันสกฤตมีความหมายว่า ฝาแฝด

จากพระไตรปิฎก
ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในท้าวจตุมหาราชทั้งสี่ ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา เป็นราชาแห่งยักษ์

ยมบาล หรือพระยายมราช คือผู้มีหน้าที่พิพากษากรรมของสัตว์นรกในยมโลก ส่วนใหญ่ เป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกา สายกุมภัณฑ์ อยู่ใต้ปกครองของท้าวทตรถ หนึ่งในผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา เป็นราชาราชาแห่งคนธรรพ์ แต่ที่มาจากสาย ครุฑ สายนาค และ จากสายยักษ์ ก็มี ในยมโลกจะมียมบาลทั้งสิ้นจำนวน 5120 ตน

 

บางตำนานเล่าว่า อดีตชาติ พระยมเกิดเป็นผู้นำหมู่บ้านผู้ทรงปัญญา ตัดสินคดีความอย่างเป็นธรรม ครั้งหนึ่งบิดาของท่านกระทำผิดกฎหมาย ท่านจึงต้องตัดสินประหารบิดาตนเอง หลังจากนั้นท่านเสียใจและออกบำเพ็ญตบะในป่า เมื่อตายแล้วได้ไปเกิดเป็นกุมภัณฑเทวดาในสวรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ในเมืองทางทิศใต้ ท้าววิรุฬหกได้แต่งตั้งให้เป็นพญายมราช ทำหน้าที่ตัดสินคนตาย

ยมฑูต หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในยมโลก มีจำนวนมากมาย ที่มาเช่นเดียวกับยมบาล แต่มีบุญน้อยกว่า

คติในการบูชาองค์พญายมราช
พญายมเป็นเทพแห่งความตาย การเคารพบูชาพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นพญายมราชหรือพระกาฬไชยศรี รวมทั้งเจ้าพ่อเจตคุปต์ หรือสุวรรณ สุวาณก็เพื่อมีคติระลึกไว้คือ ให้พิจารณาการกระทำของตัวเราเอง ว่าเป็นไปในทางหรือบุญ เป็นคุณหรือโทษ ในระหว่างช่วงชีวิตที่ยังมีอยู่ นอกจากนี้ในการระลึกบูชาองค์พญายมยังมีอานิสงค์ที่สำคัญ คือเพื่อความเป็นสิริมงคลในด้านของการต่ออายุให้ยาวนาน หรือให้หายจากโรคภัยต่างๆ

เครื่องบูชาองค์พญายมราช(บวงสรวงพญายม)

ในการบูชาองค์พญายมให้จัดหารูปภาพของอองค์พญายมมาตั้งไว้ แล้วบูชาในตอนเช้าโดยจุดธูป 5 ดอก จัดหาข้าวตอกดอกไม้ โดยเฉพาะดอกไม้ที่มีสีแดง พวงมาลัยดาวเรือง ข้าวสวย อาหารคาว 2-3 อย่าง นม เนย ขนมหวาน ผลไม้ 3 อย่าง หรือ 5 อย่างก็ได้ แต่ผลไม้ที่ควรจะมีได้แก่ กล้วยสุก อ้อย และมะพร้าวอ่อน ธงสีแดง 7 ผืน ผ้าแพรสีแดง 3 ผืน ตุ๊กตารูปปั้นนกแสกหรือควาย

คาถาบูชาองค์พญายมราช

โอม พะยามะราชะ อุปาทะวะตายะ มะหิสสะ พาหะนายะ ทักขิณะทิสะ ฐิตายะ อาคัจฉัญภุญชะตุ ขิปปะยะตุ วิปปะยะตุ สะวาหะ สะวาหะยะ สัพพะ อุปาทะวะ วินาสายะ สัพพะ อันตะรายะ วินาสายะ สุขขะวัฑฒะโก โหตุ อายุ วัญญะ สุขะ พะลัง อัมหากัง รักขันตุ สะวาหะ สะวาหายะ

(ท่องคาถา 3 จบ แล้วจึงเป่ามนต์ที่ท่องใส่เครื่องบวงสรวงจนครบ 3 ครั้ง) จากนั้นให้ยกเครื่องบูชาไปตั้งวางไว้ที่ทางสามแพร่งหรือสามแยกทางทิศใต้
สำหรับการสวดเพื่อขอความเป็นสิริมงคลก็ให้ท่องตามกำลังวันเกิดหลังจากที่ทำพิธีบูชาข้างต้นแล้ว โดยให้สวดวันละ 1 จบก่อนเข้านอน หรือตอนเช้าก็ได้

คาถาขอพรองค์พญายมราช (แบบที่1)

โอม ทักษิณะ ทะสะเทวะตาสะหะ คะณะ ปะริวารายะ อาคัจฉัญตุ ปะริภุญชะตุ สวาหะ โอม สัพพะอุปาทะวะ สัพพะทุกขะ สัพพะโสกะ สัพพะโรคะ สัพพะภะยะ สัพพะปัททะวะวินาสายะ สัพพะศัตรูวินาสายะ ปะมุจจันติ โอม ยะมาเทวะตา สะทา รักขันตุ สะวาหะ สะวาหา สะวาหายะ

คาถาขอพรองค์พญายมราช (แบบที่2)

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธานัง
อัตถิกาเยกา ยายะ เทวานัง สัตถังสุตตะวา
อิติปิโส ภะคะว่ ยะมะ ราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุขะโต นะโมพุทธายะ

คาถาป้องกันอันตราย
ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโต จุติ
จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ

ยามเดินทางให้ภาวนาในใจว่า  อะระหัง จักปลอดภัยทุกประการ บังเกิดสวัสดิมงคลด้วยประการทั้งปวง

อนิสงค์ในการบูชาพญายม เหล่า ภูติผี ปีศาจ อสูร มาร จะไม่มาราวีคุณ เนื่อด้วยอำนาจของท่านพญายมปกป้องท่านไว้

tag:  #วัดชัยสิทธาวาส    #พ่อปู่พญายมราช    #ศาลพ่อปู่พญายมย้ายไปไหน #ศาลเจ้าพ่อปู่พญายมถนนติวานนท์ย้ายไปไหน  #เสด็จปู่พญายมราช    #ท้าวพญายมราช

คลิกดูเลย     วัดพระแก้ว

 

พิมพ์ซองจดหมาย

โรงพิมพ์ เจอาร์

+1
4
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1