4 ปัญหาใบกำกับภาษี
ภาษี t

4ปัญหาใบกำกับภาษี

82 / 100

ใบกำกับภาษี

สารพันปัญหาใบกำกับภาษี

กรณีใบกำกับภาษี ซึ่งรายการในใบกำกับภาษีได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติ ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.46/2537 ดังนี้

  1. การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษี พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ออกใบกำกับภาษีกำกับการแก้ไข ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อถนน หมู่บ้าน ตำบลหรือแขวง อำเภอ หรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำการแบ่งเขตถนน หมู่บ้านตำบลหรือแขวงหรือจังหวัดใหม่
    2. การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษีด้วยวิธีการประทับตรายางที่อยู่ที่ถูกต้องเพิ่มเติม ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อถนน หมู่บ้าน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำการแบ่งเขต หมู่บ้าน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัดใหม่
    3. การแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบกำกับภาษีพร้อมลงลายมือชื่อผู้ออกใบกำกับภาษีกำกับการแก้ไข หรือประทับตรายางประจำตัวผู้เสียภาษี อากรที่ถูกต้องเพิ่มเติม ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่ เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่กรมสรรพากรได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้ใหม่


กรณีบริษัท /ห้าง จดเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานประกอบการแล้ว แต่ได้รับใบกำกับภาษีซื้อระบุที่อยู่เดิม ควรปฏิบัติอย่างไร


1.กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่ต่อหน่วยงานที่มี
อำนาจตามกฎหมายและหน่วยงานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/6
แล้ว ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษีตามชื่อหรือที่อยู่ที่
เปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ถ้าผู้ประกอบการได้รับใบกำกับภาษีซื้อในชื่อเดิมหรือ
ที่อยู่เดิม ผู้ประกอบการไม่มีสิทธินำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปถือเป็นภาษีซื้อ
จะต้องให้ผู้ออกใบกำกับภาษีซื้อฉบับนั้นยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และ
จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง จึงจะนำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้


กรณีถูกร้องขอให้ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดของใบกำกับภาษีควรปฏิบัติอย่างไร

1.วิธีการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่
1.1 เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่า
แล้วเก็บต้นฉบับรวมไว้ในสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม
1.2 จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวันที่ เดือน ปี ให้
ตรงกับ วันที่ เดือน ปี ตามใบกำกับภาษัฉบับเดิม และระบุหมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ แทนฉบับเดิมเลขที่ …
เล่มที่…” และหมายเหตุการณ์ยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือน
ภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย


กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จัดทำใบกำกับภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
ระบบซอฟท์แวร์ในระบบงานจัดทำใบกำกับภาษีบันทึกเข้าระบบบัญชี แยกประเภท
อัตโนมัติ ถ้าระบบซอฟท์แวร์ดังกล่าวไม่สามารถระบุ วันที่ เดือน ปี ตามใบกำกับภาษี
ฉบับเดิม ลงในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ได้


ให้ผู้ประกอบการจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ ซึ่งเป็นใบกำกับภาษีตีพิมพ์จาก
โรงพิมพ์ เพื่อให้สามารถระบุวันที เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิมได้


กรณีใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ที่บริษัท / ห้าง ได้ออกให้ลูกค้าแล้ว และลูกค้าแจ้งกลับมาเอกสารดังกล่าวสูญหาย ขอให้ออกฉบับใหม่ให้ ควรปฏิบัติอย่างไร


1.ให้ถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่ทางบริษัท / ห้างมีสำเนาเก็บไว้
2.ให้บันทึกรายการต่อไปนี้ลงในภาพถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าว
2.1 ออกใบแทน ออกให้ครั้งที่
2.2 วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน
2.3 อธิบายอย่างย่อ ๆ ถึงสาเหตุการออกใบแทน
2.4 ลายมือชื่อผู้ออกใบแทน ให้ผู้ออกใบแทนบันทึกรายการ ออกใบแทนใน
รายงานภาษีขาย ในเดือนที่มีการออกใบแทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่-เล่มที่
วันที่ออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ ที่ได้มีการออกใบแทน
นั้นด้วย


กรณีซื้อสินค้าและได้ใบกำกับภาษีมา เมื่อตรวจสอบกับ ทะเบียน ภ.พ.20 ที่ผู้ขายแนบมาเป็นหลักฐาน มีรายละเอียดที่ตั้งบริษัทไม่ตรงกับใบ ภ.พ.20 ที่แนบมาด้วยกัน จะทำอย่างไร

มีปัญหาว่า หากใบกำกับภาษีมีความไม่ตรงกับในทะเบียน ภ.พ.20 เช่น ใบทะเบียน ภ.พ.20 มีชื่อ…….เลขที่ …ถนน…..ตำบล….จังหวัด แต่ใบกำกับภาษีมีแต่ ชื่อ………..เลขที่…..ถนน….ตำบล….ไม่มีชื่อจังหวัด


ดังนี้ ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวจะนำไปหักได้หรือไม่


ปัญหานี้ กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัตืไว้แล้ว ว่าหากผู้ซื้อสินค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ค้าเป็นใคร ผู้ซื้อก็มีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวไปหักในการคำนวณภาษีได้ แต่ผู้ออกใบกำกับภาษียังมีความผิดทางอาญา ฐานออก ใบกำกับภาษีมีรายการไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ขอบคุณบทความดีดี ของ สรรพากร

แนะนำบทความ   วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ

คลิกเพื่อดู       โรงพิมพ์ JR

โรงพิมพ์ เจอาร์

ชี้ช่องประหยัดภาษี 13 ทาง

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0