ความมั่งคั่งร่ำรวย
การสร้างความสำเร็จ การเงิน เริ่มต้นธุรกิจ

10 เคล็ดลับสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย

84 / 100

เคล็ดลับสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย

ความมั่งคั่ง หมายถึง การมีปัจจัยที่พอเพียงต่อการดํารงชีวิต ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นร่ำรวย เงินโดยตัวของมันเองแล้วไม่มีค่า แต่สิ่งที่เงินสามารถซื้อได้ต่างหากที่ทําให้เงินมีค่า เศรษฐีที่มีเงินทองมากมาย แต่ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่ได้ เทียบกับคนที่มีเงินพอกินพอใช้ แต่สุขภาพดี ใครร่ำรวยความสูขกว่ากัน ฉะนั้น ความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ใช่วัดที่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่คุณภาพชีวิตต่างหาก

คุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่ง ของคนมั่งคั่ง เขาจะไม่กล่าวโทษภาวะเศรษฐกิจ หรือชีวิตทีลําบากในวัยเยาว์ เขาจะไม่รอให้โชคมาหา แต่เขาจะแสวงหาโชคเอง เขาจะไม่มองหาข้อแก้ตัว แต่จะมองหาหนทางสู่ความสําเร็จอย่างจริงจัง คนทีไม่เคยมั่นคั่ง ไม่ได้หมายความว่า เขาจะไม่มีวันร่ำรวย อนาคตไม่จําเป็นต้องเหมือนวันวาน เว้นแต่เขาจะทําแต่สิ่งเดิมๆ ที่เขาเคยทํา โดยไม่ยอมปรับปรุงอะไรเลย

ความมั่งคั่งร่ำรวย

เคล็ดลับ 10 ประการต่อไปนี้ พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการนําไปสู่ความมั่งคั่งอย่างได้ผล

1. สร้างความเชื่อในจิตใต้สำนึก

จิตใต้สํานึกมีบทบาทอย่างมากต่อความคิดและการกระทําของเรา ดังนั้น การทําให้จิตใต้สํานึกของเราเชื่อในสิ่งที่เราจะทํา จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จ อะไรก็ตามที่ใจเรายอมรับและเชื่อได้ เราก็จะสามารถทําให้สําเร็จได้ คนที่สำเร็จก็เพราะเขาเชื่อว่าเขาจะสำเร็จ ถ้าเราเชื่อว่าเรามีความสามารถ เราก็จะลงมือทำ แต่ถ้าเราไม่เชื่อตัวเราเองเสียแล้ว เราก็จะไม่ลงมือทำ แล้วจะสําเร็จได้อย่างไร

การสร้างความเปลี่ยนแปลงในความเชื่อของจิตใต้สํานึกของเรานั้น ทําได้โดยบอกตนเองอย่างต่อเนื่อง ซ้ำๆ ให้มากพอ ในที่สุด มันจะเข้าไปฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกของเรา ต้องบอกตัวเองในเชิงบวก เช่น ความมั่งคั่งนำมาซึ่ง อิสรภาพ และความมั่นคง ฉันมีความสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งได้

2. ปรารถนาอย่างแรงกล้า

การประสบความสําเร็จ ต้องใช้ความพยายาม ความมูุ่งมัน ความตั้งใจอย่างแรงกล้า ยินดีที่จะทําอะไรก็ได้ และเสีย

สละอะไรก็ได้ เพื่อให้ได้มาซี่งความปรารถนานั้น แต่ต้องยกเว้นการเสียสละความนับถือตนเอง สุขภาพ และสัมพันธภาพที่ดี

วิธีสร้างความปรารถนาอย่างแรงกล้า อาจทําได้โดยเทคนิคดังต่อไปนี้

1. จดจําความเจ็บปวดในอดีตเมื่อขาดแคลนเงิน

2. คิดถึงความเจ็บปวดในปัจจุบันเมื่อขาดแคลนเงิน

3. คิดถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดขื้นในอนาคต ถ้าฐานะการเงินในปัจจุบันยังไม่เปลี่ยนแปลง

4. จินตนาการถึงความสุขที่จะได้รับในอนาคต ถ้ามีความมั่งคั่งร่ำรวย

3. มีเป้าหมายที่แน่นอน ชัดเจน

ในการสร้างความมั่งคั่งนั้น เราจะมีเพียงความอยากไม่ได้ จะต้องมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงด้วย ว่าต้องการอะไร เมื่อไร ยิ่งไปกว่านั้น ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่า ทําไมจึงต้องการบรรลุเป้าหมายนั้น เพราะการมีเงินไม่ได้เพียงเพื่อต้องการสะสมเงิน แต่อํานาจของมันอยู่ที่ทําให้เราบรรลุจุดประสงค์ในชีวิต เราจะมีทุกอย่างในชีวิตได้ ถ้าเรารู้อย่างแน่นอนว่าเราต้องการอะไร และทําไมจึงต้องการ แรงจูงใจและพลังต่าง ๆ จะตามมาช่วยให้ท่านประสบความสําเร็จ

ฉะนั้น เขียนเป้าหมายให้ชัดเจน อ่านวันละหลายครั้งให้ขึ้นใจ จินตนาการให้เห็นภาพของความสําเร็จ และมั่นใจว่าท่านกําลังเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้น เราควรจะทําในสิ่งที่เรารัก แล้วเงินจะตามมาเอง ก่อนที่จะริเริ่มงานใหม่ หรือธุรกิจใหม่ ควรจะคิดให้ดีว่า เราสนุกกับงานนั้นหรือไม่ งานนั้นเหมาะกับความสามารถของเราหรือไม่ และงานนั้นช่วยให้เราใกล้เป้าหมายในวิชาชีพและฐานะการเงินหรือไม่

4. มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

ถ้าต้องการความแน่นอนในการบรรลุ เป้าหมายที่ต้องการ เราจะต้องกําหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน ควรเริ่มต้นอย่างไรดี สิ่งต่าง ๆ มักจะดูเหมือนยาก แต่ถ้าได้มีการวิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติงานทีละขั้นตอน เราก็เริ่มมองเห็นว่า มีวิธีที่จะทําให้สําเร็จได้มากมายหลายวิธี ฉะนั้น เมื่อเริ่มต้นโครงการใดๆ ก็ตาม ให้ใช้วิธีคิดแผนที่อาจจะทําได้สําเร็จออกมาสัก 3 ทางเลือกเสมอ แล้วเราจะพบวิธีที่นําไปสู่ความสําเร็จได้

5. มีความรู้พิเศษเฉพาะด้าน

การมีความรู้ เป็นเพียงความสามาระที่ซ้อนเร้นอยู่ ความรู้จะมีค่าก็ต่อเมื่อมีการนํามาจัดระเบียบ และนําไปประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาด ด้วยแผนปฏิบัติงานที่นําไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นขั้นตอน ความรู้ทั่ว ๆไปอาจไม่มีค่าเพียงพอ

ที่จะสร้างความมั่งคั่งได้ แต่ความรู้พิเศษจะทําให้รายได้เกิดขึ้น เช่น ถ้าต้องการงานที่มีรายได้สูง ท่านจะต้องศึกษาว่า งานนั้นมีลักษณะอย่างไร ต้องการความรู้พิเศษอะไรบ้าง จึงจะทําให้ได้งานนั้น ในการทําธุรกิจก็เช่นเดียวกัน ถ้าท่านมีความรู้พิเศษในด้านการตลาด การเงิน ภาษีอากร กฎหมายหรือการลงทุน ท่านย่อมจะประสบความสําเร็จได้ง่าย แต่ท่านไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวท่านเอง เพียงแต่รู้ว่าจะหาความรู้นั้นได้จากที่ไหนก็เพียงพอแล้ว

6. ความเพียรพยายามไม่ย่อท้อ

ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างผู้ที่ประสบความสําเร็จและล้มเหลว ไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดหรือความสามารถเฉพาะตัว แต่ผู้ที่ประสบความสําเว็จจะมีความเพียรพยายาม ไม่ท้อถอย ไม่เลิกรา แม้จะเผชิญกับอุปสรรค หรือการถูกปฏิเสธกี่ครั้งก็ตาม คําว่าลัมเหลวไม่มี มีแต่คําว่าประสบการณ์ เพราะความล้มเหลว หรือการถูกปฏิเสธ เป็นขั้นตอนที่สําคัญในการก้าวไปสู่เป้าหมาย ทําให้ได้ความรู้และประสบการณ์ไหม่ๆ เพื่อนําไปปรับปรุงในการทดลองครั้งต่อไป จนกระทั้งประสบความสําเร็จในที่สุด

คนที่ประสบความสําเร็จ จะถามตนเองทุกๆ ครั้งที่ล้มเหลวว่า ได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวนั้น ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกที่ประสบความสําเร็จล้วนแต่เคยประสบความล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้น ความสําเร็จนั้นไม่ใช่ผลของความพยายามเพียงครั้งเดียว แต่เป็นผลสะสมของความเพียรพยายามหลายๆ ครั้งนับครั้งไม่ถ้วน

7. ควบคุมค่าใช้จ่าย .

การควบคุมค่าใช้จ่าย ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยรายได้ในปัจจุบัน และยังช่วยการสร้างรายได้ในอนาคตด้วย เราควรกันเงินออมส่วนหนึ่งไว้เพื่อลงทุน เงินนั้นจะช่วยทํางานให้เรา ช่วยสร้างรายได้ให้เราโดยอัตโนมัติ แทนที่เราจะต้องเป็นฝ่ายหาเงินตลอดเวลา ไม่มีใครสามารถสร้างความมั่นคั่ง หรือรักษามันไว้ได้โดยไม่มีการสะสมรายได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าเราจะมีเงินทุนมากเพียงใดก็ตาม ในที่สุดก็จะถูกใช้จนหมดไป ถ้าไม่มีการหารายได้ใหม่มาทดแทน ดังนั้น ยิ่งเรา เริ่มควบคุมค่าใช้จ่ายได้เร็วเท่าใด โอกาสที่จะมีชีวิตทีดีก็เร็วขึ้นเท่านั้น กาออมควรจะเริ่มตั้งแต่วัยหนุ่มสาว เพื่อให้เกิดรากฐานที่มั่นคง แม้การควบคุมค่าใช้จ่าย จะไม่ทําให้เราร่ำรวยทันตาเห็น แต่เป็นการสร้างรากฐานสําหรับอนาคต และเพื่อมีเงินทุนสร้างความมั่งคั่งต่อไป

8. มีความซื่อสัตย์

การพยายามสร้างความมั่นคั่งด้วยวิธีฉ้อโกงหลอกลวง ก็เหมือนการพยายามสร้างบ้านบนพื้นทราย ซึ่งจะล้มครีนลงมาอย่างง่ายดาย ความซื่อสัตย์ เป็นหลักการที่สําคัญในการทําธุรกิจ ช่วยให้เราประสบความสําเร็จ การกระทําของเรา คําพูดของเรา แม้แต่ความคิดของเรา จะเหมือนบูมเมอแรงย้อนกลับมาหาเราเสมอ ถ้าเราหลอกลวงผู้อื่น เราก็จะถูกหลอกลวงกลับ แม้จะไม่ใช่ด้วยการกระทําของบุคคลเดียวกันก็ตาม

นอกจากนั้น การฉ้อโกงหลอกลวงจะถูกเปิดเผยในที่สุดเสมอ ให้ถามตนเองก่อนว่า สิ่งที่จะทำถูกกฎหมายหรือไม่ ถูกศีลธรรมหรือไม่ ทําให้เราภูมิใจในตนเองหรือไม่ ถ้าครอบครัวท่านได้รับรู้จะภูมิใจหรือไม่ อย่าทําเพียงเพื่อให้ได้เงิน เพราะเงินเป็นเพียงตัวกลางให้เราได้ประสบความสําเร็จในเป้าหมายอื่นเท่านั้น

9. มีความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสำเร็จเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นตอนเองก่อน ถ้าไม่เชื่อมั่นตนเอง จะไม่เริ่มต้นทําธุรกิจ ไม่ลงทุน ไม่เก็บออมเพื่ออนาคต เว้นแต่เรามีความเชื่อมั่นตั้งแต่แรกว่า ถ้าเราปล่อยให้ความไม่เชื่อมั่นมาครอบงํา เราก็มักจะหยุดความพยายาม และเลิกราไป

เมื่อไรก็ตาม ที่เราเกิดความลังเล หรือสงสัย ถ้าหากเรารู้ว่าเราจะล้มเหลวไม่ได้เป็นอันขาด ถ้าท่านมีความมั่นใจในตนเองแล้ว ทําตัวให้กล้าๆ ลงมือทำ ผู้คนส่วนใหญ่จะกลัวความล้มเหลว แต่ความจริงแล้ว หนทางเดียวที่ท่านจะล้มเหลวจริงๆ ก็คือ การไม่ลองทําอะไรเลย เพราะอย่างน้อยที่สุด จะได้เรียนรู้บางอย่างจากความล้มเหลวนั้น

ชีวิตคือความเสี่ยง คนที่ไม่เสี่ยงอะไรเลย ไม่ทําอะไรเลย เขาอาจจะหลีกเลี่ยงความทุกข์โศกได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีได้ ดังนั้น ถ้าความเสี่ยงนั้นไม่มากจนเกินไป ควรลองเสี่ยงดู

10. ทำบุญให้ทาน

การทำบุญให้ทาน จะมีอานิสงส์ สร้างความมั่งคั่ง ทั้งนี้ เพราะความมั่งคั่งนั้น รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย การทำบุญให้ทานจะทําให้เรารู้สึกดีๆ เกี่ยวกับตัวเอง ทั้งนี้ เพราะด้วยการแบ่งปันความมั่นคั่งของเราให้ผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ จะตอบแทนกลับมาเป็นเท่าทวี ไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากไหนก็ตาม มักจะมีผู้อื่นช่วยให้ท่านประสบความสําเร็จเสมอ

เคล็ดลับ 10 ประการนี้ จะเป็นแนวทางสําหรับการสร้างความมั่งคั่งให้ท่าน

 

ขอบคุณบทความดีดีจาก คุณพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล

 

แนะนำบทความ   วางแผนธุรกิจก่อนเริ่มธุรกิจ

 

โรงพิมพ์ เจอาร์

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0