ขาย เช่า บ้าน คอนโด

ขายบ้านอย่างไรไม่ต้องเสียภาษี

82 / 100

ขายบ้าน

ขายบ้านอย่างไร….ไม่ต้องเสียภาษี

โดยทั่วไปการขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน บ้าน บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด ที่ผู้ขายไม่มีอาชีพในการจัดสรรที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดิน หรือสร้างอาคารเพื่อขาย ผู้ขาย ต้องเสียภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ครับ

  1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้อสังหาริมทรัพย์นั้นมา โดยทางมรดกหรือจาก
ให้โดยเสน่หา หรือซื้อ หรือสร้าง หรือทางอื่น ๆ

 2.ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรืออากรแสตมป์ อย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ถ้าต้องเสียภาษีธุรกิจ เฉพาะก็ไม่ต้อง
เสียอากรแสตมป์ แต่ถ้าไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็ต้องเสียภาษีอากรแสตมป์ โดยเสียจากราคาขายจริงหรือราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดิน แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า

 สำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น โดยปกติให้เสียในอัตรา 3.3% ของราคาขายจริงหรือราคาประเมินฯ แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า แต่ในช่วงนี้จนถึงสิ้นปี 2545 รัฐบาลได้ประกาศลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะลงเหลือเพียง 0.11% ของราคาดังกล่าว ทำให้อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะต่ำกว่าอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งกำหนดให้เสียเป็นตัวเงินสำหรับใบรับค่าอสังหาริมทรัพย์ในขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอัตรา 200 และ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ของราคาดังกล่าว

 3.ค่าธรรมเนียมโอนตามกฎหมายที่ดิน ในอัตรา 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดิน อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้จนถึงสิ้นปี 2545 รัฐบาลได้ประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมโอนฯ สำหรับบ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรรลงเหลือเพียง 0.01% ของราคาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจให้แข็งแรง และส่งเสริมให้มีการนำเงินออกจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเข้าสู่ตลาดเงิน

  ดังนั้น ในการขายที่ดิน บ้าน หรือบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว โดยทั่วไปแล้วต้องเสียภาษีเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรืออากรแสตมป์ อย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าธรรมเนียมโอนตามกฎหมายที่ดิน

อย่างไรก็ตาม การขายอสังหาริมทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ขายไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ต้องเสียอากรแสตมป์

 1.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะการจัดสรร หรืออาคารชุด หรือสร้างอาคารเพื่อ
ขาย ที่ได้ขายไปภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ซึ่งหากที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้ขายไปนั้น ได้มาไม่พร้อมกัน การนับกำหนดเวลา 5 ปี ให้ถือตามระยะเวลาการได้มาซึ่งที่ดิน หรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้มาภายหลัง

 2.การขายเนื่องจากถูกเวนคืน ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

 3.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก

 4.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยอันเป็นแหล่งสำคัญ ที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และได้อาศัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น

 5.การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายของตน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม

 6.การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมซึ่งเป็นทายายโดยธรรม

 7.การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐบาลโดยไม่มีค่าตอบแทน

 8.การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์กับส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาล เฉพาะในส่วนที่ราชการหรือองค์การของรัฐบาลนั้นมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่น นอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนนั้น

 ในปีนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2545 หากท่านสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ได้ทัน ก็ขอให้รีบดำเนินการเสีย 
โดยเฉพาะการขายที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เข้าทำนอง จะขาย ให้รีบขาย อย่าอายจนถึงปีหน้า ไม่เพียงขออื่นที่ขึ้นราคา ค่าภาษี(ธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมโอน)ก็ขึ้นอัตราด้วย

 

ขอบคุณบทความดีดีจาก  http://www.freesplans.com

โรงพิมพ์ เจอาร์

คลิกดู   โรงพิมพ์ jr

วางแผนภาษีต่างกับหนีภาษี

 

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0